PRAVIDLÁ HRY „Pištove vajcia“

1. Úvodné ustanovenia

Organizátorom hry „Pištove vajcia“ (ďalej ako „Hra“) je spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 (ďalej aj ako „spoločnosť Orange“ alebo „Organizátor“) v spolupráci s Wiktor Leo Burnett, s. r. o., so sídlom Leškova 5, Bratislava. Účelom Hry je podpora aktivít spoločnosti Orange v súvislosti s poskytovaním elektronickej komunikačnej služby FunFón – predplatená karta.

2. Podmienky účasti

Do Hry sa môže zapojiť ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá splní podmienky uvedené nižšie a nie je žiadnym ustanovením týchto Pravidiel vylúčená z Hry (ďalej aj ako „Účastník“). Do Hry sa nemôžu zapojiť (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k spoločnosti Orange, (ii) fyzické alebo právnické osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Orange vykonávajú pre ňu obchodné zastúpenie, ako aj osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych zástupcov) k takýmto fyzickým alebo právnickým osobám, (iii) vlastníci a/alebo osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k spoločnostiam a reklamným a promo agentúram, spojených s touto Hrou a ich blízke osoby, (iv) ostatné osoby, ktoré sa akoukoľvek formou podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Hry. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Hráči svojím zapojením sa do Hry niektorým z nižšie uvedených spôsobov prejavia súhlas s Pravidlami a podmienkami Hry a zároveň prehlasujú, že boli s ich celým obsahom riadne oboznámení a zaväzujú sa ich riadne plniť a dodržiavať.

3. Trvanie Hry

Hra sa začína 20. 3. 2015 a končí sa 31. 12. 2015, pričom Organizátor je oprávnený Hru predĺžiť vydaním nových pravidiel Hry.

4. Pravidlá a princíp Hry a zapojenie sa do Hry

Hra Pištove vajcia

a) Hra o výhry je určená iba pre osoby, ktoré v čase zapojenia sa do Hry a súčasne v čase určenia výhercov využívajú službu FunFón predplatená karta a ktorí majú súčasne aktívne konto na sociálnej sieti Facebook. Účastník sa zapojí do Hry povolením aplikácie s názvom „Pištove vajcia“ a po overení jeho telefónneho čísla, či využíva službu FunFón predplatená karta, a to zadaním svojho telefónneho čísla priamo v aplikácii. V prípade, že Účastník vyplní formulár (uvedením svojho telefónneho čísla) za účelom overenia telefónneho čísla FunFón predplatená karta, obdrží v SMS od Organizátora unikátny kód, ktorý vloží do aplikácie. Po overení telefónneho čísla, v prípade, že toto využíva služby FunFón predplatená karta, je Účastník súčasne povinný prihlásiť sa cez Facebook. O úspešnom prihlásení Účastníka do Hry bude tento informovaný Priamo v aplikácii,

b) V aplikácii „Pištove vajcia“ má Účastník za úlohu chytať s vybranou postavičkou vajcia do košíka. Pre účasť v Hre je nevyhnutné prihlásiť sa v sekcii „Duely“ pre stanovené obdobie (týždeň, mesiac) určené Organizátorom a uvedené v Hre priamo v aplikácii (ďalej aj ako „Duely“), pričom cieľom je chytenie určeného predmetu do košíka (v týždennom „Dueli“ – previazaný darček a v mesačnom „Dueli“ – stuhou previazané zlaté vajce. Účastníci Hry, ktorí sa súčasne zapojili do Hry spôsobom stanoveným v týchto Pravidlách a ktorí chytili určený predmet do košíka v týždennom alebo mesačnom „Dueli“, budú zaradení do žrebovania o ceny.

5. Cena (výhra)

Organizátor v Hre odovzdá nasledovné ceny (výhry):
Mesačná výhra v „Dueli“ – 1 ks Xbox,
Týždenné výhry v „Dueli“– 5 výhercov reklamných predmetov a dobíjací kupón FunFón v hodnote 5 €.

Výmena ceny (výhry) alebo ktorejkoľvek jej súčasti za peniaze v hotovosti je vylúčená. Výhercovia výhier nemajú právo na zámenu výhry alebo na výplatu jej hodnoty formou finančnej kompenzácie. Výhercovia nemajú právo uplatňovať si u spoločnosti Orange vady výhry a/alebo uplatniť si reklamáciu výhry. Jeden výherca môže získať iba jednu z uvedených cien.

6. Určenie výhercov

Výhercovia cien budú vybraní Organizátorom. Vyhodnotenie Hry sa uskutoční vždy nasledujúci deň po skončení jednotlivého obdobia „Duelu“, o to zo všetkých účastníkov, ktorí sa zapojili do Hry a spĺňajú všetky podmienky, stanovené týmito Pravidlami. Výhercom výhry sa stanú účastníci, ktorí budú Organizátorom vylosovaní za každé jednotlivé obdobie – „Duel“. Organizátor si vyhradzuje právo bezdpodmienečne vylúčiť z Hry účastníkov, v ktorých prípade bude mať podozrenie z podvodu, alebo z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže, bez udania dôvodu.

7. Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhier

Spoločnosť Orange v spolupráci s Wiktor Leo Burnett, s. r. o., upovedomí výhercov Hry o výhre najneskôr do 7 dní od skončenia jednotlivého obdobia – „Duelu“, a to telefonicky. Výhercovia budú tiež uvedení na internetovej stránke www.funfon.sk, a to v rozsahu krstné meno, mesto. Spoločnosť Orange vyzve výhercov na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti s cieľom odovzdať výhru, a to najmä, ale nielen: uvedením svojich osobných údajov, potrebných pre odovzdanie výhry; uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neuvedenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane účastníka Hry, nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik nároku na výhru. Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska udeľuje Účastník, určený ako výherca, spoločnosti Orange súhlas na spracovanie a zverejnenie týchto osobných údajov vhodným spôsobom pre účely zoznamu výhercov a pre iné účely, stanovené týmito Pravidlami alebo neskoršími pokynmi spoločnosti Orange.

Hra Pištove vajcia

Ak sa spoločnosti Orange nepodarí skontaktovať niektorého výhercu najneskôr do 15 dní, cena prepadá v prospech spoločnosti Orange a spoločnosť Orange je oprávnená v súlade s pravidlami Hry vybrať iného výhercu výhry. Výherca stráca právo na výhru v prípade, ak bude voči nemu v čase od výberu výhercu do dňa odovzdávania výhry evidovaná neuhradená pohľadávka spoločnosti Orange voči výhercovi po lehote splatnosti alebo ak mu bude v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov SR v tomto čase obmedzené alebo prerušené poskytovanie elektronických komunikačných služieb spoločnosťou Orange. Cena v takomto prípade prepadá v prospech spoločnosti Orange, ktorá je oprávnená vybrať iného výhercu výhry.

Spoločnosť Orange, resp. ňou poverený jej zástupca, odovzdá výhercovi výhru za predpokladu, že tento splní všetky vyššie uvedené podmienky, určené pre vznik nároku na výhru. Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo určiť deň, miesto a spôsob pre odovzdanie výhier. Pokyny potrebné pre odovzdanie výhry výhercom určeným podľa pravidiel budú oznámené vhodným spôsobom stanoveným spoločnosťou Orange.

Výherca berie na vedomie, že ak výhra podlieha dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov, výherca je povinný výhru si sám zdaniť vo svojom daňovom priznaní za rok 2015 ako ostatný zdaniteľný príjem a daň aj zaplatiť. V prípade, ak výherca výhru nezdaní, spoločnosť Orange nenesie žiadnu zodpovednosť za jej nezdanenie a škody s tým súvisiace.

V prípade, že výhercom sa stane osoba neplnoletá, je výhru oprávnený prevziať výlučne jej zákonný zástupca (ak je to aplikovateľné). Osoba určená podľa Pravidiel za výhercu berie na vedomie, že nárok na výhru je neprenosný; spoločnosť Orange neposkytne výhru inej osobe ako výhercovi, a to ani tretej osobe výhercom výslovne určenej. Výhercovia berú na vedomie, že v zmysle platnej slovenskej právnej úpravy výhry z hier (a teda aj z tejto Hry) nemožno vymáhať súdnou cestou.

8. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje registrovaním v Hre Organizátorovi súhlas, že jeho meno a priezvisko, telefónne číslo alebo email môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Organizátora. Účastník udeľuje súhlas dobrovoľne, na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek odvolať písomnou formou, adresovanou na adresu sídla Organizátora.

Práva Účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pričom účastník má právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

9. Osobitné ustanovenia

Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Hry zo strany účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie účastníka z účasti na Hre pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito Pravidlami); najneskôr však k momentu odovzdania výhry.

Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo kontaktovať Účastníka určeného za výhercu v súlade s Pravidlami. Výherca udeľuje súhlas so zverejnením svojho mena, mesta pobytu, fotografi e a prípadnej videodokumentácie z procesu odovzdania výhry na internetových stránkach organizátora, na facebookovej stránke FunFón, v aplikácii Pištove vajcia a na stránke www.funfon.sk a s ich bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch bez obmedzenia.

Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že telefonický hovor, vykonaný za účelom kontaktovania účastníka určeného za výhercu v súlade s týmito pravidlami, bude spoločnosťou Orange nahrávaný.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Hry podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť Hru a jej pravidlá. Organizátor Hry si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť z Hry ktoréhokoľvek Účastníka, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá Hry, ktoréhokoľvek Účastníka, ktorý sa zúčastňuje Hry spôsobom, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s týmito pravidlami. V prípade vylúčenia účastníka je organizátor oprávnený zverejniť meno vylúčeného Účastníka v aplikácii, na stránke www.funfon.sk s uvedením dôvodov jeho vylúčenia z Hry.

Hra nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Účastník vedome poskytuje svoje údaje Organizátorovi a nie spoločnosti Facebook.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetovej stránke www.funfon.sk, ako aj v aplikácii „Pištove vajcia“ pričom spoločnosť Orange je oprávnená zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo v prípade potreby alebo v prípade zmien príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov upraviť tieto Pravidlá, a to aj počas trvania Hry, zverejnením nového úplného znenia Pravidiel alebo ich novely na svojej internetovej stránke www.funfon.sk, ako aj v aplikácii „Pištove vajcia“; vrátane práva ukončiť Hru.

V Bratislave dňa 20. 3. 2015 Hra Pištove vajcia Orange Slovensko, a.s.mobil
dobiť kredit online